WARUNKI SPRZEDAŻY

Warunki sprzedaży

WARUNKI OGÓLNE SPRZEDAŻY POL.MAR Sp. z o.o. i sp. spółka komandytowa 

Podpisując fakturę lub otrzymując potwierdzenie zamówienia, zawarliście Państwo umowę sprzedaży z POL.MAR Sp. z o.o. i sp. spółka komandytowa, zwaną dalej POL.MAR. Sprzedaż odbywa się zgodnie z poniższymi warunkami, które zostały umieszczone
w siedzibie spółki oraz na jej stronie internetowej zaakceptowane przez Państwa przy zawarciu umowy oraz stanowią ogólne warunki umowy w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu cywilnego.

 

I. OFERTY HANDLOWE I ZAMÓWIENIA

Dla POL.MAR wymagane jest złożenie pisemnego lub ustnego zamówienia na towary oferowane przez spółkę, tj. warzywa i owoce.  

 

II. WARUNKI ODBIORU TOWARU

1.O ile strony nie umówiły się inaczej, towar jest wydawany nabywcy w magazynie znajdującym się w siedzibie POL.MAR w Łaganowie.

 

2. POL.MAR nie ponosi kosztów transportu sprzedawanych towarów, chyba że strony umówiły się inaczej.

 

III. CENY I ICH ZMIANA

1. Wszystkie ustalone ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów
i usług (VAT). Ceny ustalone są loco magazyn POL.MAR.

2. POL.MAR zastrzega sobie prawo do zmiany cen w szczególności w związku ze zmianą kursu walut, wynagrodzeń, cen materiałów, z kryzysami energii, zmianami przepisów prawa
i innymi, na które POL.MAR nie ma wpływu.

3. Ceny w obrocie międzynarodowym mogą być ustalane w walucie europejskiej (EURO) według przelicznika (średni kurs NBP) z daty realizacji zamówienia. W takiej sytuacji zamawiający będzie zobowiązany uiścić należną cenę w walucie wystawienia faktury VAT

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Niezwłocznie po zatwierdzeniu zamówienia przez POL.MAR - jednak nie później niż w ciągu 3 dni Kupujący wpłaci na rachunek bankowy POL.MAR zaliczkę na zamówiony towar
w wysokości co najmniej 30% wartości brutto zamówienia, chyba że strony uzgodniły inaczej.

2. Płatność pozostałej części ceny dokonywana jest przy odbiorze lub w terminie czternastu dni od dnia wydania lub dostawy towaru, chyba że postanowiono inaczej. Jeżeli strony ustaliły szczególne warunki płatności - obowiązują warunki płatności z chwili odbioru towaru.

3. Jeżeli zapłata następuje przelewem, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego POL.MAR

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie POL.MAR jest upoważniony do żądania zapłaty odsetek maksymalnych

 

V. DOSTAWA - CZAS I WARUNKI

1. Całkowite ryzyko związane z towarem od momentu jego wydania lub załadowania na środek transportu, choćby częściowego ponosi kupujący. POL.MAR nie odpowiada za ubytki lub szkody, które zaistnieją w czasie transportu.

2. Nieprzewidziane wydarzenia i inne przeszkody, które powodują opóźnienie dostawy takie jak - w szczególności: siła wyższa, strajki pracownicze, lokaut, nadzwyczajne środki podjęte przez rząd, przeszkody w transporcie w związku z oblodzeniem dróg lub innymi trudnościami, zakłócenia pracy w przedsiębiorstwie, przerwy w dostawie energii, inne podobne utrudnienia w produkcji, pożar, wypadek w zakładzie, we własnej fabryce lub
u poddostawców, opóźnione, wadliwe lub niekompletne dostawy materiałów zamówionych we właściwym terminie u poddostawcy nie skutkują odpowiedzialnością POL.MAR za opóźnienie w dostawie i jednocześnie upoważniają POL.MAR do przedłużenia terminu dostawy lub częściowej czy całkowitej rezygnacji z dostawy. Przekroczenie ustalonego terminu dostawy z innych niż powyższe przyczyn zobowiązuje zamawiającego do wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy.

3. Kupujący oświadcza, że wraz z dostawą towaru zostały doręczone mu wszelkie wymagane dokumenty dotyczące tego towaru.

 

VI. ZASADY ZAWIADAMIANIA O ROSZCZENIACH

Kupujący ma obowiązek zbadać towar w chwili jego otrzymania. W przypadku dostawy realizowanej przez POL.MAR wszelkie roszczenia co do ilości i jakości dotyczące zakupionego towaru powinny być składane pisemnie lub drogą faksową w terminie nie dalej niż jednego dnia od dnia dostarczenia towaru kupującemu. Wszelkie roszczenia w przypadku odbioru towaru z magazynu powinny być zgłaszane w dniu odbioru towaru. Niedotrzymanie  wskazanych terminów powoduje zwolnienie POL.MAR 
z odpowiedzialności z tytułu ilości oraz jakości sprzedanego towaru.

 

VII. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE

1. Wykluczone jest ustanawianie na nabytych towarach zastawu czy innego obciążenia aż do czasu zapłaty za nabywane towary. Prawo własności zostaje przeniesione na kupującego po spełnieniu wszelkich zobowiązań wynikających z zapłaty za towary.

2. Z chwilą wydania towaru kupującemu (odpowiednio załadowania w celu dostarczenia kupującemu na środek transportu) przechodzą na niego wszelkie ciężary, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Wobec powyższego zaleca się kupującemu ubezpieczenie każdorazowego przedmiotu zamówienia.

 

 

VIII. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW I PRAWA

 Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów miedzy stronami, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy, jest właściwy rzeczowo sąd gospodarczy w Tarnowie. Prawem właściwym dla rozpoznawania sporów jest prawo polskie.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie stwierdzenia nieważności pojedynczych postanowień warunków ogólnych sprzedaży, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień lub ich fragmentów.

2. Wszelkie zmiany odbiegające od postanowień niniejszych warunków ogólnych sprzedaży wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez POL.MAR.

 

 

 

 

Styczeń 2013